Overeenkomst

Om aan de eisen van de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) te voldoen, is deze behandelingsovereenkomst opgesteld. Hierin staan de afspraken die gemaakt zijn, betreffende de behandeling en de vergoeding. Door ondertekening van deze overeenkomst verklaart u bekend te zijn met deze afspraken en u zich aan de gemaakte afspraken te houden.

Behandel- en oefenafspraken

Ik wil u zo goed mogelijk helpen met uw logopedische klacht, zodat we samen het best mogelijke resultaat bereiken. Van uw kant verwachten we dat u actief mee zult werken en de thuisopdrachten uitvoert. Wij zullen deze oefeningen duidelijk uitleggen en aangeven hoe vaak per dag/week u deze oefeningen moet gaan doen. Na 6 maanden evalueren we samen hoe het is met uw hulpvraag en wat de logopedie daarin voor u of uw kind betekent. Als het nodig is, passen we de doelen en het behandelplan in overleg aan.

Een logopedische behandeling duurt maximaal 30 minuten. U kunt ons bereiken op ons vaste nummer: 0345-521122. Bij geen gehoor kunt u (tijdig) een bericht achter laten.

Betalingsvoorwaarden

De behandelingen vinden plaats volgens afspraak en dienen 24 uur van te voren afgezegd te worden. Te laat afgezegde of niet nagekomen afspraken (ongeacht de reden) worden bij u persoonlijk in rekening gebracht en worden niet door de zorgverzekeraar vergoed. Het tarief voor niet nagekomen afspraken, bedraagt €21,45. Afmelden kan via telefoon 521122 of email (voornaam logopedist)@logopedieculemborg.nl. U bent op de hoogte gesteld over de betalingsvoorwaarden. Deze zijn ook na te lezen op onze website: www.logopedieculemborg.nl 

Bewaren patiëntgegevens

Patiëntgegevens worden 15 jaar bewaard. Daarna worden ze vernietigd.

Klachtenprocedure & Klachtenregeling

De praktijk heeft een klachtenprocedure. U kunt deze inzien in de praktijkmap of op de website. Heeft u een klacht over de logopedie? Dan proberen we dit eerst met u te bespreken. Komen we er samen niet uit, dan kunt op de praktijk en via de website: www.logopedieculemborg.nl de klachtenregeling van onze beroepsvereniging (NVLF) lezen om te zien wat u, als cliënt, kunt doen.

Datalek

Per 1 januari 2016 verplicht de Wet Bescherming Persoonsgegevens het melden van datalekken. Een datalek houdt in dat sprake is van een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om dit te voorkomen. Mocht het echter voorkomen dat er een datalek in ons systeem zit en er grote kans is op nadelige gevolgen voor de bescherming van uw persoonsgegevens, dan melden wij dit zo snel mogelijk bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Uitwisseling patiëntgegevens

De praktijk verzamelt gegevens over u als patiënt. Daarbij houden wij ons aan de Wet Persoonsregistratie. Deze wet beschermt persoonlijke gegevens en bepaalt dat u toestemming moet geven dat de logopedist persoonlijke gegevens mag opvragen bij de huisarts, leerkracht, specialist, indien nodig en ná overleg met u. Door ondertekening van deze overeenkomst geeft u toestemming voor informatie-uitwisseling. U wordt hier altijd van op de hoogte gebracht. U geeft toestemming voor het anoniem gebruik van uw dossier voor casuïstiek, het Nivel onderzoek en audit, voor informatie zie de website en het praktijkboek.

Toestemmingsverklaring informatie-uitwisseling

Het kan voorkomen dat wij in het belang van de behandeling willen overleggen met de verwijzer, (para-)medische disciplines, leerkrachten en/of andere medewerkers van (onderwijs-)instellingen. Natuurlijk geven we dit van tevoren aan u door. Door deze pagina onderaan aan te vinken en te tekenen geeft u ons hiervoor toestemming.

Wij hopen op een prettige samenwerking.

___________________________________________________________________

Een kopie van de ondertekende overeenkomst wordt in het dossier bewaard en het originele exemplaar is voor uzelf.